skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Ændringer Af Vedtægter Til Generalforsamling D. 20/1-2019

Det der er markeret med rødt er det der skal vedtages til vores ekstraordinær generalforsamling den 20/1-2019

White Hawks Hvide Hær ’s vedtægter

Foreningens navn
§ 1 . White Hawks Hvide Hær (WHHH).

§ 1.1. Ændringer af navn og logo kan kun ske på en generalforsamling.

Foreningens formål

§ 2 . Foreningens formål er, gennem fælles aktivitet, at yde ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks størst
mulig support ved samtlige af holdets kampe, både på hjemme- og udebane.
Fanklubben ønsker at øge populariteten af Frederikshavn White Hawks ved at fremstå positivt i opførsel,
samt ved positivt optræden i alle medier.
Foreningens hjemsted

§ 3. Foreningen hjemsted er på ishockeyhallens adresse.
Medlemskab/rettigheder

§ 4 . Alle der støtter foreningens formål kan optages. Dog skal børn og unge under 18 år have skriftlig
tilladelse fra forældre eller værge.
Ydermere kan bestyrelsen med 3/4 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge.

§ 4.1 Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens, til enhver tid gældende, vedtægter. Hvis ikke
disse overholdes, ekskluderes medlemmet. Bestyrelsen kan ligeledes ved enstemmig beslutning ekskludere
et medlem, hvis denne handler i strid med foreningens formål, mission, etiske/moralske værdigrundlag, eller
på anden vis handler retsstridig (jf. almindelig dansk retspraksis) og dermed miskrediterer White Hawks
Hvide Hær´s renommé og omdømme overfor offentligheden som helhed.
Den ekskluderede har dog ret til at forlange afgørelsen indanket ved ordinære generalforsamling

§ 4.2 Kontingent er uanset betalingsdato efter 1. august gældende til 31. juli. Kontingentets størrelse
fastsættes af generalforsamlingen på årsmødet, og vil ikke kunne kræves tilbagebetalt. Kassereren sørger
for at udsende girokort senest 3 uger inden næste kontingentperiode træder i kraft. Ved indmeldelse skal
navn, adresse og fødselsdato, samt om muligt, e-mail adresse opgives. Kvitteringen er medlemsbevis indtil
endeligt medlemsbevis er modtaget. Medlemsbevis afhentes efter sæsonstart i boden ved hjemmekampe.

Bestyrelsen

§ 5. Klubbens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. .

Formand
Næstformand
Kasserer
2 menige medlemmer
2 suppleanter

§ 5.1 Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.2 Kun medlemmer der rettidig har indbetalt kontingent, kan vælges til klubbens tillidsposter og samtlige
valg gælder for en periode af 2 år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

§ 5.2.1 Formand og kasser kan ikke være på valg samme år og vælges derfor som følger:

● Formand vælges på ulige år.
● Næstformand vælges på lige år.
● Kasserer vælges på lige år.
● Bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

 

§ 5.3 At være medlem af bestyrelsen er på frivillig basis, og arbejdet er derfor også ulønnet.

§ 5.4 Regnskabsåret går fra den 1. august til den 31. juli.

§ 5.5 Bestyrelsesmøde skal afholdes straks ved sæsonens begyndelse og kan i øvrigt indvarsles, når
formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 5.6 Bestyrelsesmøde skal indvarsles med mindst 2 dages varsel og annonceres på fanklubbens
hjemmeside

§ 5.6.1 Der afholdes min. 2 bestyrelsesmøder i løbet af en sæson. Referat heraf opslåes på hjemmesiden
senest 14 dage efter afholdelse.

§ 5.7 Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle
afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

§ 5.7.1 Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.

§ 5.8 Det står kasserer eller formand frit for, af den ene eller anden årsag, at fratræde eller forlade enten
hvervet eller White Hawks Hvide Hær som helhed. Hvis dette sker, indkaldes der til en ekstraordinær
generalforsamling, og suppleanterne træder i den fratrådtes sted, indtil der ved generalforsamlingen er
vedtaget en ny på posten.

§ 5.9 . Der påhviler ikke White Hawks Hvide Hær’s bestyrelsesmedlemmer nogen form for økonomisk
hæftelse/forpligtelser.

Generalforsamlingen

§ 6 . Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag,
der stilles den i henhold til dagsordenen.
Dog kræves til lovændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 6.2 Generalforsamlingen afholdes straks ved sæsonens begyndelse, med følgende dagsorden
1. Valg af dirigent og referant .
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Generalforsamlingen skal ske ved opslag eller på anden måde bekendtgøres ved angivelse af tid og sted
senest 30 dage før afholdelse skal finde sted.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingens
afholdelse. Vedtægtsændringer eller andet, der ønskes gældende fra generalforsamlingen, skal udmeldes
fra bestyrelsen minimum 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.3 Alle fremmødte til generalforsamlingen har stemmeret, forudsat hver enkelt har betalt kontingent og er
over 16 år.

§ 6.4 En ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel, og annonceres på
fanklubbens hjemmeside.

Tegningsregler

§ 7 . Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.

§ 7.1 . Foreningen hæfter alene, med sin formue.

§ 7.2 De enkelte medlemmer hæfter som udgangspunkt aldrig med privat
formue, med mindre der indgås speciel aftale herom. For eksempel i forbindelse med kautionist / udlæg ved
større arrangementer.

§ 7.3 Der er naturligvis frivilligt for det enkelte medlem at hæfte. Ønsker man at hæfte, sker dette
udelukkende for et aftalt og nedskrevet beløb.

§ 7.4 Bemærk, at der som udgangspunkt ikke gives ekstra beføjelser til et medlem, blot fordi denne har valgt
at hæfte / kautionere med egen formue.

§ 7.5 Medlemmer hæfter dog personligt, ved udøvelse af grov uagtsom eller viljebetonet adfærd, der resulter
i eksempelvis voldsepisoder eller hærværk. I et sådan tilfælde kan foreningen og de øvrige medlemmer
aldrig holdes ansvarlig, heller ikke hvis det sker under foreningens aktiviteter. Erstatningspligten påhviler
udelukkende det udøvende medlem.

Opløsning

§ 8 . Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en, i dette øjemed, særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.
Opløsning kan kun finde sted såfremt minimum 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker en sådan
opløsning.

§ 8.1 I tilfælde af White Hawks Hvide Hær’s opløsning, skænkes klubbens eventuelle formue og aktiver til
Elitenord.

Back To Top