skip to Main Content
Officiel fanklub for Frederikshavn White Hawks
Referat Af Ekstraordinær Generalforsamling D. 6 September

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 6 September

 

 • Valg af Ordstyrer

Fritz Nordahl

 

 • Valg af stemmetællere

Pernille Rask

 

Niels Jørgen Kristensen

 

 • Ændring af Vedtægter

 

Da der til vores generalforsamling, d. 16 August blev stillet spørgsmål til vores ændringer af vedtægter og måden vi ville gøre det på. Vi har nu undersøgt om vi har gjort noget galt i forhold til at ændre dem. Vi har kontaktet Advokaten Ole Kildeby og ellers googlet om der findes en ”Forenings lov ” ,og det vi har fundet ud af er at vi ikke har gjort noget galt. Så derfor ser vores Vedtægtændringer således ud

 

Ændringsforslag 1

Nuværende tekst

Foreningens navn

 • 1 . White Hawks Hvide Hær (WHHH).
 • 1.1. Ændringer af navn og logo kan kun ske på en generalforsamling.

 

Den godkente ændring

Foreningens navn

 • 1 . White Hawks Support (WHS)
 • 1.1. Ændringer af navn kan kun ske på en generalforsamling.

 

 • 1.2. Logo kan ændres via en medlemsafstemning på internettet / sociale medier

 

Ændringsforslag 2

Nuværende tekst

 

Medlemskab/rettigheder

 • 4 . Alle der støtter foreningens formål kan optages. Dog skal børn og unge under 18 år have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. Ydermere kan bestyrelsen med 3/4 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge.

 

 • 4.1 Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens, til enhver tid gældende, vedtægter. Hvis ikke disse overholdes, ekskluderes medlemmet. Bestyrelsen kan ligeledes ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, hvis denne handler i strid med foreningens formål, mission, etiske/moralske værdigrundlag, eller på anden vis handler retsstridig (jf. almindelig dansk retspraksis) og dermed miskrediterer White Hawks Support’s renommé og omdømme overfor offentligheden som helhed. Den ekskluderede har dog ret til at forlange afgørelsen indanket ved ordinære generalforsamling

 

 • 4.2 Kontingent er uanset betalingsdato efter 1. august gældende til 31. juli. Kontingentets størrelse

fastsættes af generalforsamlingen på årsmødet, og vil ikke kunne kræves tilbagebetalt. Kassereren sørger for at udsende girokort senest 3 uger inden næste kontingentperiode træder i kraft. Ved indmeldelse skal navn, adresse og fødselsdato, samt om muligt, e-mail adresse opgives. Kvitteringen er medlemsbevis indtil endeligt medlemsbevis er modtaget. Medlemsbevis afhentes efter sæsonstart i boden ved hjemmekampe .

 

 

Den godkendte ændring

 • 4. Alle der støtter foreningens formål kan optages. Dog skal børn og unge under 18 år have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. Ydermere kan bestyrelsen med 3/4 majoritet nægte at tage en anmodning om optagelse til følge.

 

 • 4.1 Medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens, til enhver tid gældende, vedtægter. Hvis ikke disse overholdes, ekskluderes medlemmet. Alle advarsler eller karantæner til medlemmer af foreningen, der er udstedt af Frederikshavn White Hawks pga. adfærd og opførsel til kampene, skal ligeledes behandles af klubbens bestyrelse til afgørelse. Bestyrelsen kan derfor ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem, hvis denne handler i strid med foreningens formål, mission, etiske/moralske værdigrundlag, eller på anden vis handler retsstridig (jf. almindelig dansk retspraksis) og dermed miskrediterer White Hawks Support’s renommé og omdømme overfor offentligheden som helhed. Den ekskluderede har dog ret til at forlange afgørelsen indanket ved ordinære generalforsamling.

 

 • 4.2 Kontingent er uanset betalingsdato efter 1. august gældende til 31. juli. Kontingentets størrelse

fastsættes af generalforsamlingen på årsmødet, og vil ikke kunne kræves tilbagebetalt. Kassereren sørger for at udsende girokort senest 3 uger inden næste kontingentperiode træder i kraft. Ved indmeldelse skal navn, adresse og fødselsdato, samt om muligt, e-mail adresse opgives. Kvitteringen er medlemsbevis indtil endeligt medlemsbevis er modtaget. Medlemsbevis afhentes efter sæsonstart i boden ved hjemmekampe .

Ændringsforslag 3

Nuværende tekst

Bestyrelsen

 • 5. Klubbens bestyrelse består af Formand, Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 • 5.1 Foreningens Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster.
 • 5.2 Kun medlemmer der rettidig har indbetalt kontingent, kan vælges til klubbens tillidsposter og samtlige valg gælder for en periode af 2 år. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
 • 5.2.1 Formand og kasser kan ikke være på valg samme år og vælges derfor som følgende:
 • Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges på lige år.
 • Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant vælges på ulige år.
 • 5.3 At være medlem af bestyrelsen er på frivillig basis, og arbejdet er derfor også ulønnet.

 

Den godkendte ændring

 

Bestyrelsen

 • 5. Klubbens bestyrelse består af Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 • 5.1 Foreningens Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen. Kassereren behøver ikke at være en del af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster.
 • 5.2 Kun medlemmer der rettidig har indbetalt kontingent, kan vælges til klubbens tillidsposter og samtlige valg gælder for en periode af 2 år. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
 • 5.2.1 Formand og kasser kan ikke være på valg samme år og vælges derfor som følgende:
 • Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges på lige år.
 • Kasseren, 2 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant vælges på ulige år.
 • 5.3 At være medlem af bestyrelsen er på frivillig basis, og arbejdet er derfor også ulønnet.

 

 • Valg af bestyrelse

Aviaja havde valgt at stoppe som kassere af personlige årsager selv om hun blev valgt                                                                                       til vores generalforsamling den 16 August. Vi fik i vedtægterne lavet om sådan at kasseren godt kan sidde uden for bestyrelsen. Så vi skulle have fundet en ny kassere og der faldt valget på Pernille Nymark Koch

 

Nu når kasseren ikke længere er en del af bestyrelsen så skulle vi have valgt et nyt Bestyrelsesmedlem, den post tog Christian Beck – Olsen

 

Vi havde lavet en fejl til vores generalforsamling i forhold til ”valg af Formand” så der skulle vi også have valgt formand hvor den nuværende formand Mathias Thomsen ønskede genvalg og der blev spurgt om der var andre der ønskede at stille op til formand, Majbrit Møller Madsen blev spurgt om hun ønskede at stille op som mod kandidat hvor hun takke ja tak til dette valg, hvor der efterfølgende blev afholdt hemmelig afstemning. Stemmerne blev talt op og afstemmningen viste af de fremmødte ønskede at den nuværende formand skulle forsætte som formand med en afstemning der lød på 11 stemme til Mathias Thomsen og 7 stemmer på Majbrit Møller Madsen

 

Der skulle også vælges en ny suppleant og den post fik Morten Rene Sørensen

 

Så den nye bestyrelse ser således ud:

Formanden

 • Mathias Thomsen

Kasseren

 • Pernille Nymark Koch

NæstFormand

 • Majbrit Møller Madsen

BestyrelsesMedlem 1

 • Søren Sone Poulsen

BestyrelsesMedlem 2

 • Charlotte Thirup

BestyrelsesMedlem 3

Christian Beck – Olsen

Suppleant 1

 • Johnny Græsdal

Suppleant 2

 • Morten Rene Sørensen
Back To Top